Räknas Qvalitet?

 

Vår bedömning är i alla fall att det är så, och eftersträvar högsta servicegrad mot dig som vår kund. Vi gör materialval med kända fabrikat och erkänd kvalitet, samt utförande på installationer som baserar sig på våra mångåriga erfarenheter.

Vi arbetar dessutom kontinuerligt med att förbättra våra kompetenser vilket förhoppningsvis du som kund skall känna dig prioriterad att ta del av. Alla förändringar och förbättringar finns dokumenterade i vårt kvalitetssystem enligt ISO 9002 och miljöledningssystem enligt ISO 14001.

För vår certifierade verksamhet vid ingrepp i köldmediesystem på kyl- och värmepumpsanläggningar följer vi dessutom kraven uppsatta av INCERT. 

Kvalitetspolicy

  • Att göra policyn känd för samtliga medarbetare och tillämpa den i hela företaget. 
  • Att kontinuerligt utbilda all personal för att vara uppdaterad enligt de senaste gällande lagar, förordningar och för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på lämpligaste sätt. 
  • Att utförandet skall kännetecknas av leverans inom överenskommen tid, med rätt teknik, med rätt utrustning och till rätt pris. 
  • Att kunden skall känna sig väl prioriterad och få del av företagets, och dess personals breda kunskap och erfarenhet. 
  • Att efter utfört uppdrag, överlämna en felfri och väldokumenterad installation till kunden. 
  • Att genom en väl fungerande eftermarknad bibehålla kvaliteten på vår service och våra produkter. 
  • Kvalitetssystemet skall främja att utvecklingen i företaget och dess medarbetare sker i riktning mot högre kunskap, engagemang och personligt ansvar. Detta är grunden för den totala kvaliteten. Kvalitetsmanualen skall nyttjas för ständiga förbättringar och uppdateras kontinuerligt.