Miljöpolicy

 • Att göra policyn känd för samtliga medarbetare och tillämpa den i hela företaget. 
 • Att höja medarbetarnas kompetens i miljöfrågor samt aktivt söka ny kunskap och kompetens genom att följa forskning och utveckling. 
 • Att verka för en miljövänlig utveckling genom öppenhet för samarbete med beställare, leverantörer samt andra entreprenörer och företag. 
 • Att uppfylla miljölagar och övriga myndighetskrav inom miljöområdet. 
 • Att arbeta så att ständiga förbättringar uppnås vad gäller verksamhetens miljöpåverkan. 
 • Att använda produkter och tekniker som ger minsta möjliga påverkan på miljön där det finns ekonomiskt och tekniskt likvärdiga alternativ. 
 • Att hushålla med energi och naturresurser, samt att minska mängden restavfall genom bland annat källsortering. 
 • Att minska och förebygga föroreningar från verksamhet och processer. 
 • Att sträva efter engagemang och bred förankring av miljöfrågor hos all personal och samtliga samarbetspartners.

Övergripande miljömål

 • För varje enskild installation skall vi verka för att optimalt energieffektiv och miljövänlig utrustning erbjudes kunden. 
 • Minska mängden avfall som behöver deponeras. 
 • Förbättra säkerheten mot och vid ev. oplanerade utsläpp. 
 • Minska den miljöpåverkan som verksamhetens transporter åstadkommer, och som ekonomiskt och tekniskt kan påverkas.